نشان «طیب» ناظر بر وجود شاخصه‌های اسلامی در استاندارد محصولات است

فارسی