7 می 2022

همراه با موسسه کیفیت رضوی از طراحی تا استقرار نشان «طیب» در زنجیره محصولات غذایی

مؤسسه کیفیت رضوی با هدف ارتقای کیفیت سبک زندگی براساس معیارهای اسلام ناب محمدی تأسیس شد . این موسسه، استقرار […]

فارسی