شرکت ها و شتاب دهنده ها

این سامانه با هدف آموزش ارزیابان ، کارکنان و دیگر اقشار مورد هدف موسسه در راستای الگوسازی نشان طیب ایجاد شده است.


فارسی