هدف مؤسسه کیفیت رضوی ارتقای کیفیت زندگی بر اساس معیارهای اسلامی می‌باشد. مؤسسه این هدف را از طریق طراحی الگوهای ارزیابی کیفیت و رتبه بندی و تجاری‌‌سازی نشان طیب به‌عنوان برترین نشان کیفیت پیگیری می‌کند؛ طیب نشانی است که به کالاها و خدمات متقاضی و واجد شرایط اعطا می‌شود. فعالیت‌های موسسه توسط شبکه‌های منسجم و متعدد علمی و اجرایی در قالب‌های شبکه همکاری تحقیقاتی، شبکه همکاری تبلیغاتی و شبکه همکاری کارگزاری پیگیری می شود.
 
10

کارگزاران

سامانه کارگزاران مؤسسه زیرساخت لازم برای ثبت نام، پذیرش، ارائه خدمت، دریافت و پرداخت ها، ارزیابی و رتبه بندی مجموعه کارگزاران مؤسسه در بخش های توسعه بازار، ارزیابی و ارائه خدمات مشاوره، بهبود و بازمهندسی فرایندها تأمین می نماید.

برترین ها


فارسی