قرارداد مشارکت در طراحی و تجاری‌سازی الگوی سازمانی طیّب میان موسسه کیفیت رضوی و گروه شرکت های تدبیر و تحول آینده منعقد شد.

فارسی