مؤسسه دانش بنیان کیفیت رضوی

مأموریت مؤسسه کیفیت رضوی ارتقای کیفیت زندگی است؛ مضمون قرآنی حیات طیبه، شاخص فرایندی و جامع کیفیت طیب، ابزارها و سامانه های تعاملی و پویای کیفیت و کیفیت سنجی طیب و زیست بوم طیب سرفصل برنامه ها و پروژه های مؤسسه می باشند. مؤسسه برنامه های خود را به کمک شرکای راهبردی، شبکه همکاران، شرکای تجاری خود و همه کسانی که در مسیر ارتقای کیفیت زندگی قدم بر می دارند دنبال می کند.

سامانه های کیفیت طیب

سامانه کیفیت طیب در بخش محصولات امکان ارزیابی کیفیت و رتبه بندی محصولات را به صورت پویا و تعاملی در اختیار صاحبان اصناف و برندهای تجاری قرار میدهد. این سامانه پیش نیاز دریافت نشان طیب برای اصناف می باشد

ورود به سامانه

سامانه کیفیت طیب در بخش واحدهای صنفی امکان ارزیابی کیفیت و رتبه بندی محصولات را به صورت پویا و تعاملی در اختیار صاحبان اصناف و برندهای تجاری قرار میدهد. این سامانه پیش نیاز دریافت نشان طیب برای اصناف می باشد

ورود به سامانه

سامانه کیفیت طیب در بخش سازمان ها امکان ارزیابی کیفیت و رتبه بندی سازمان را به صورت پویا و تعاملی در اختیار سازمان ها و کارخانجات قرار میدهد.

ورود به سامانه
سامانه محصولات طیب امکان ره گیری را برای زنجیره تولید تا مصرف زنجیره های منتخب فراهم می کند علاوه بر اینها این سامانه امکان اتصال هر مرحله از زنجیره را به ذی نفعان آن برقرار می کند لذا تمامی مراحل تولید تا مصرف در آن قابل رصد و ره گیری کیفی می باشد
سامانه کارگزاران مؤسسه زیرساخت لازم برای ثبت نام، پذیرش، ارائه خدمت، دریافت و پرداخت ها، ارزیابی و رتبه بندی مجموعه کارگزاران مؤسسه در بخش های توسعه بازار، ارزیابی و ارائه خدمات مشاوره، بهبود و بازمهندسی فرایندها تأمین می نماید

در سامانه آموزش تمامی مراحل و فعالیت های مرتبط با آموزش مشتریان و کارگزاران مؤسسه شامل، محتوای چند رسانه ای و تعاملی آموزش، آزمون ها، پرونده آموزشی، گواهی نامه ها ، اساتید و سایر اقدامات مرتبط با آموزش و توانمندسازی مدیریت می شود.

ورود به سامانه

سامانه صیانت از برند رضوی وظیفه نظارت کیفی را برای تمامی محصولاتی که از برند رضوی استفاده می کند بر عهده دارد این سامانه همچنین شرایط و الزامات استفاده از برند رضوی و برون سپاری آنها را نیز ارائه می کند.

ورود به سامانه

زیست بوم طیب در یک نگاه

237

شهروندان زیست بوم طیب

39

محصولات

201

تولید کننده ها

27

زنجیره های تولید تا مصرف

نقشه راه طراحی تا بین المللی سازی نشان طیب

 • فروردین
 • ...
 • اردیبهشت
 • ...
 • خرداد
 • ...
 • تیر
 • ...
 • مرداد
 • ...
 • شهریور
 • ...
 • مهر
 • ...
 • آبان
 • ...
 • آذر
 • ...
 • دی
 • ...
 • بهمن
 • ...
 • اسفند
انجام مطالعات مقدماتی برای طراحی نشان طیب در قالب یک طرح پژوهشی در مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
 • فروردین
 • ...
 • اردیبهشت
 • ...
 • خرداد
 • ...
 • تیر
 • ...
 • مرداد
 • ...
 • شهریور
 • ...
 • مهر
 • ...
 • آبان
 • ...
 • آذر
 • ...
 • دی
 • ...
 • بهمن
 • ...
 • اسفند
طراحی فرایندهای استقرار نشان طیب در مقیاس پایلوت نان طیب، در قالب یک طرح پژوهشی با مشارکت شرکت ناهید آسمان ایرانیان در مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
 • فروردین
 • ...
 • اردیبهشت
 • ...
 • خرداد
 • ...
 • تیر
 • ...
 • مرداد
 • ...
 • شهریور
 • ...
 • مهر
 • ...
 • آبان
 • ...
 • آذر
 • ...
 • دی
 • ...
 • بهمن
 • ...
 • اسفند
تدوین طرح تجاری سازی نشان طیب و ارائه آن به آستان قدس رضوی
 • فروردین
 • ...
 • اردیبهشت
 • ...
 • خرداد
 • ...
 • تیر
 • ...
 • مرداد
 • ...
 • شهریور
 • ...
 • مهر
 • ...
 • آبان
 • ...
 • آذر
 • ...
 • دی
 • ...
 • بهمن
 • ...
 • اسفند
ایجاد مؤسسه کیفیت رضوی (به منظور تجاری سازی نشان طیب در سطح ملی و بین المللی) در آستان قدس رضوی
توسعه موضوعات تحقیقاتی مربوط به طراحی نشان طیب و استانداردهای آن
 • فروردین
 • ...
 • اردیبهشت
 • ...
 • خرداد
 • ...
 • تیر
 • ...
 • مرداد
 • ...
 • شهریور
 • ...
 • مهر
 • ...
 • آبان
 • ...
 • آذر
 • ...
 • دی
 • ...
 • بهمن
 • ...
 • اسفند
تدوین مدل ارزیابی کیفیت و رتبه بندی طیب در موضوعات مختلف
تولید سامانه سفره سلامت به منظور ارتقای کیفیت و اصلاح سبک زندگی
ثبت نشان طیب در سطح ملی و بین المللی
اخذ مجوز دانش بنیانی مؤسسه در زمینه تجاری سازی مدل ارزیابی کیفیت و رتبه بندی طیب
تدوین نقشه راه بین المللی سازی نشان طیب
 • فروردین
 • ...
 • اردیبهشت
 • ...
 • خرداد
 • ...
 • تیر
 • ...
 • مرداد
 • ...
 • شهریور
 • ...
 • مهر
 • ...
 • آبان
 • ...
 • آذر
 • ...
 • دی
 • ...
 • بهمن
 • ...
 • اسفند
بهره برداری از سامانه کیفیت طیب
امضای قرارداد طرح کلان ملی برای طراحی و استقرار نشان طیب در زنجیره های منتخب غذایی
آغاز فرایند شناسنایی و جذب تولید کنندگان مناسب برای ورود به زیست بوم طیب
طراحی سامانه های طیب برای زنجیره زعفران، بذر و نهال و رستوران
اقدامات اولیه برای ایجاد بنیاد حیات طیبه
ایجاد کارگزاران مؤسسه در مناطق مختلف کشور
 • فروردین
 • ...
 • اردیبهشت
 • ...
 • خرداد
 • ...
 • تیر
 • ...
 • مرداد
 • ...
 • شهریور
 • ...
 • مهر
 • ...
 • آبان
 • ...
 • آذر
 • ...
 • دی
 • ...
 • بهمن
 • ...
 • اسفند
راه اندازی سایت دانشنامه طیب به صورت چند زبانه
برگزاری اولین رویدادهای بین المللی در زمینه نشان طیب
راه اندازی کارخانه نوآوری طیب
 • فروردین
 • ...
 • اردیبهشت
 • ...
 • خرداد
 • ...
 • تیر
 • ...
 • مرداد
 • ...
 • شهریور
 • ...
 • مهر
 • ...
 • آبان
 • ...
 • آذر
 • ...
 • دی
 • ...
 • بهمن
 • ...
 • اسفند
طراحی سامانه ها و فرایندهای تجاری سازی
 • فروردین
 • ...
 • اردیبهشت
 • ...
 • خرداد
 • ...
 • تیر
 • ...
 • مرداد
 • ...
 • شهریور
 • ...
 • مهر
 • ...
 • آبان
 • ...
 • آذر
 • ...
 • دی
 • ...
 • بهمن
 • ...
 • اسفند
طراحی سامانه ها و فرایندهای تجاری سازی
 • فروردین
 • ...
 • اردیبهشت
 • ...
 • خرداد
 • ...
 • تیر
 • ...
 • مرداد
 • ...
 • شهریور
 • ...
 • مهر
 • ...
 • آبان
 • ...
 • آذر
 • ...
 • دی
 • ...
 • بهمن
 • ...
 • اسفند
طراحی سامانه ها و فرایندهای تجاری سازی
 • فروردین
 • ...
 • اردیبهشت
 • ...
 • خرداد
 • ...
 • تیر
 • ...
 • مرداد
 • ...
 • شهریور
 • ...
 • مهر
 • ...
 • آبان
 • ...
 • آذر
 • ...
 • دی
 • ...
 • بهمن
 • ...
 • اسفند
طراحی سامانه ها و فرایندهای تجاری سازی

سامانه های تصمیم یار

فناوری ها و ابزارهای اصلاح سبک زندگی
سامانه سفره سلامت به خانواده ها کمک می کند تا بر اساس دو عامل "نیاز غذایی بدن" و "هزینه خرید مواد غذایی" برنامه غذایی خود را طراحی نمایند. با اتصال نتایج این سامانه به سامانه های فروش مواد غذایی مانند سامانه آهو 24 خانواده ها می توانند علاوه بر تنظیم برنامه غذایی خود، کل نیازمندی های آنرا با تخفیف ویژه و به صورت یک جا خرید و دریافت نمایند. این سامانه در صورت استقرار در نظام برنامه ریزی خانواده تأثیرات شگرفی در اقتصاد خانواده و اقتصاد ملی ایجاد می کند، برای نمونه بر اساس یافته های این سامانه، کشور می تواند فقط با هنر برنامه ریزی از واردات حدود 6 میلیون تن نهادهای دامی بی نیاز شود چراکه این سامانه مصرف گوشت قرمز و سفید خانواده ها را بهینه می کند بنابراین سبد نیازهای کلی کشور بر اساس آن اصلاح می شود.
بیشتر بخوانید
این سامانه ابزارها و لوازم مورد نیاز برای تولید در منزل را فراهم و در دسترس خانواده قرار می دهد دیدگاه اصلی در سامانه تولید در منزل غنی سازی فرصت های حضور در منزل با فعالیت های سرشار از نشاط و خلاقیت است در این سامانه ابزارها و خدمات مورد نیاز برای رونق گرفتن تولید در منزل ارائه می شود و خانواده ها می توانند به راحتی به زیرساخت های مرتبط با این موضوع متصل گردند و از خدمات زنجیره تأمین و فروش محصولات تولید شده بهره مند شوند
بیشتر بخوانید
این سامانه به عنوان یک دستیار در حوزه اوقات فراغت عمل می کند و متناسب با شرایط جسمی و روانی اعضای یک خانواده به آنها کمک می کند تا بتوانند الگوی مناسب اوقات فراغت خود را انتخاب نموده و به بازار اوقات فراغت در هر حوزه متصل شوند و از مزایای پیش بینی شده توسط تأمین کنندگان آنها بهره مند شوند.
بیشتر بخوانید

دانشنامه طیب

مرجع علمی و ترویجی زیست بوم طیب
دانشنامه طیب یک سایت علمی و ترویجی برای تبیین نظریات، الگوها و رویدادهای مرتبط با زیست بوم طیب و نشان طیب می باشد. این سایت به زبان های زنده دنیا تلاش خواهد کرد تا در فضای علمی و فرهنگی مردم کشورهای مختلف مضامین و گفتمان متناسب با زندگی با کیفیت، نشان طیب، زیست طیب و کلید واژه های مرتبط با آنرا گسترش دهد این سایت همچنین مرجع اطلاع رسانی در زمینه رویدادهای علمی و فرهنگی مرتبط با نشان طیب می باشد. محتوای علمی و فرهنگی این سایت با مشارکت تمامی اندیشمندان صاحب انگیزه در حوزه کیفیت و زیست بوم طیب تولید و منتشر می شود:
بیشتر بخوانید
نشان طیب بر اساس مبانی هستی شناسانه اسلام عزیز طراحی و الزامات آن در قالب استانداردهای فرایندی و سیستمی بر روی محصولات، خدمات و سازمان های متقاضی اعمال می شود. این نشان فاصله معناداری با سایر نشان های کیفیت از جمله نشان حلال دارد و مظهر کامل سبک زندگی اسلامی و یکی از شاخص ترین محصولات مورد نیاز برای تحقق تمدن نوین اسلامی است؛ محوریت و گستره اصلی این نشان بر روی محصولات و خدماتی است که بر روی سبک زندگی اثرگذاری بالایی دارند، از این رو می‌توان نشان طیب را ترویج‌دهنده الگوهای سبک زندگی اسلامی کیفیت محور قلمداد نمود.
بیشتر بخوانید
استاندارد طیب یک استاندارد فرایندی (از تولید تا مصرف) و جامع (با محاسبه اثر همه عوامل مؤثر) می¬باشد، بنابراین کیفیت محصول طیب متأثر از کیفیت همه عوامل موجود در فرایند تولید تا مصرف است. کیفیت سازمان طیب هم منوط به تحقق هویت جمعی سازمان و شکل گیری کارکردهای اصلی آن در رشد و تعالی، انسجام بخشی و همه مؤلفه های تشکیل دهنده سازمان و در راستای مأموریت آن می باشد
بیشتر بخوانید

بنیاد حیات طیبه

متولی ترویج نشان طیب و جایزه جهانی طیب در سطح بین المللی
بنیاد حیات طیبه یک ساختار بین المللی و فراسازمانی برای ارتقای کیفیت زندگی در سطح دنیاست، این بنیاد با شناسایی و جذب شخصیت ها و مراکزی که در راستای کیفیت بخشی به زندگی بشریت گام های مؤثر بر داشته اند در تلاش خواهد بود تا با سیاست گذاری و اقدامات کلیدی زمینه ارتقای کیفیت را به سمت حیات طیبه برای مردم فراهم نماید و طعم زندگی با کیفیت را به آنها بچشاند:
- مطالعه کلی شرایط دریافت نشان طیب
- ثبت تقاضای رسمی در سامانه نشان طیب و تکمیل اطلاعات درخواست شده در سامانه
بیشتر بخوانید
- الگوسازی از سبک زندگی اسلامی
- شناسایی، تقویت و توسعه الگوهای در تراز تمدن نوین اسلامی
- استانداردسازی شاخص ها و فرایند ارزیابی کیفیت و رتبه بندی برای محصولات، خدمات و سازمان ها
- کمک به اصلاح زنجیره تولید، عرضه و مصرف محصولات و خدمات
- جهت دهی به جریان علم و فناوری در راستای تحقق حیات طیبه
بیشتر بخوانید
- مطالعه شرایط دریافت نشان طیب توسط متقاضی و پذیرش آنها
- ثبت درخواست نشان طیب در صورت پذیرش و هماهنگی با معیارهای طیب به صورت کلی (یا آمادگی برای اصلاح فرایندها و محصولات در صورت نیاز)
- ارائه مدارک مورد نیاز به مؤسسه
- تعهد به رعایت معیارهای نشان طیب
- تعهد به همکاری با شبکه آموزشی، نظارتی و ارزیابی کیفیت مؤسسه در تمامی مراحل
- استقرار سامانه ها و نرم افزارهای ارزیابی و نظارتی ارائه شده از طرف مؤسسه
بیشتر بخوانید

ارتباط با مؤسسه

در صورتی که در زمینه مأموریت مؤسسه یعنی ارتقای کیفیت زندگی و نمادهای زندگی با کیفیت (نشان طیب و زیست بوم طیب) پیشنهاد، طرح، محصول، شرکت تولیدی و . . . دارید لطفا با ما تماس بگیرید. مؤسسه کیفیت رضوی سرمایه خود را مشارکت و همراهی همه کسانی می داند که برای اعتلای زندگی بشریت تلاش می کنند.


فارسی