جلسه با فرماندار فردوس پیرامون بررسی ظرفیت های شهرستان در استقرار “نشان کیفی طیب”

فارسی