انعقاد تفاهم نامه توسعه و ارزیابی نشان طیب، میان موسسه کیفیت رضوی و انجمن مشاوران مدیریت ایران

فارسی