اعضای هیات مدیره موسسه کیفیت رضوی
دکترامیررضا رجبی
رییس هیات مدیره
دکتر حسین زمانی خادمانلو
نایب رییس هیات مدیره / مدیرعامل
سعید امامی العریضی
عضو هیات مدیره

 


فارسی